آزمایشگاه شخیص طبی کیمیا,آزمایشگاه کیمیا,راهنمای مراجعین