آزمایشگاه اندیشه,آزمایشگاه کیمیا,آزمایشگاه خون اندیشه,نمونه گیری اندیشه