آزمایش خون مخفی درمدفوع در تشخیص سرطان روده بزرگ

  • حدود یک گرم از مدفوع را که از 2 نقطه مختلف آن گرفته شده را وارد ظرف مخصوص نمائید.
  • در صورت خونریزی از هموروئید نمونه گرفته نشود.
  • در صورت خونریزی قاعدگی تا متوقف شدن خونریزی نمونه گیری  صورت نگیرد.
  • نمونه مدفوع نباید با ادرار مخلوط شود.
  • این آزمایش نیاز به ناشتائی ندارد.
  • حتماً نام و نام خانوادگی خود در روی ظرف جمع آوری مدفوع را کنترل نمائید.
فهرست