انجام تست پرولاکتین

  • مصرف برخی از داروها سبب افزایش و یا کاهش میزان پرولاکتین میشوند. لطفاً با پزشک خود مشورت کنید.
  • آرامش خود را طی نمونه برداری حفظ کنید زیرا ترس و استرس سبب افزایش سطح پرولاکتین میشوند.
  • ترشح این هورمون در طی روز متغییر است. نمونه گیری باید حدود 3-2 ساعت پس از بیدارشدن از خواب شبانه انجام شود.
فهرست