آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات قند خون,آزمایشات خون,آزمایشگاه کیمیا

در بخش ایمنولوژی و سرولوژی با مسئولیت کارشناس ارشد ایمنولوژی و همکاران مجرب کارشناس علوم آزمایشگاهی و با تجهیزات کامل یکی از بخشهای کلیدی و تخصصی آزمایشگاه می باشد.

در این قسمت پروسه کاملی از آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی مرتبط با سیستم ایمنی بدن صورت می گیرد که از تشخیص آنتی بادیها و آنتی ژن های ویروسی ، باکتریها و غیره گرفته تا طیفی از بیماریهای اتوایمیون مورد بررسی قرار می گیرد.

 

آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات قند خون,آزمایشات خون,آزمایشگاه کیمیا
بخش انگل شناسی,آزمایشگاه کیمیا,آزمایشگاه تشخیص طبی
بخش هماتولوژی,آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات قند خون,آزمایشات خون,آزمایشگاه کیمیا
آزمایشگاه کیمیا,آزمایشگاه تشخیص طبی,آنالیز ادرار
میکروبشناسی,بخش میکروبیولوژی
آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات قند خون,آزمایشات خون,آزمایشگاه کیمیا
آزمایشگاه کیمیا,آزمایشگاه تشخیص طبی کیمیا,شهرک اندیشه,ملارد
بخش غربالگری,آزمایشگاه کیمیا,آزمایشگاه تشخیص طبی,آزمایشگاه شهرک اندیشه
نمونه گیری خون,نمونه گیری ادرار,شهرک اندیشه