بخش هماتولوژی

در بخش هماتولوژی آزمایشگاه طیف وسیعی از آزمایشات خون شناسی و بانک خون صورت میگیرد. از نکات مهم در بخش هماتولوژی کالیبره کردن مداوم دستگاههای سل کانتر و … توسط کنترل خون های خارجی می باشد و در این راستا داشتن نتایج تارگت بر مبنای کنترل خون های خارجی از افتخارات این آزمایشگاه می باشد.

فهرست