جمع آوری ادرار جهت کشت ( آقایان)

  • دستهای خود را با آب و صابون بشوئید.
  • مجرای خروج ادرار و نواحی اطراف آنرا بشوئید.
  • عمل ادرار نمودن را شروع نمائید.
  • صبر نمائید که قسمت کمی از ادرار به خارج بریزد.
  • بدون قطع جریان ادرار، مقداری از ادرار را داخل ظرف جمع آوری بریزید تا ظرف به میزان نصف یا حداقل 1/4 آن پرشود ( بعبارت دیگر قسمت میانی ادرار را جمع آوری کنید).
  • حتماً نام و نام خانوادگی خود در روی ظرف جمع آوری ادرار را کنترل نمائید.
فهرست