جمع آوری ادرار ۲۴ ساعت

  • اگر عکسبرداری یا اسکن یا MRI با تزریق داشته اید باید حداقل 3 روز صبر نموده و سپس ادرار را طبق دستورالعمل جمع آوری نمایید.
  • ادرار بايد حتما در ظرف مخصوص که از طرف آزمايشگاه در اختيار بيمار گذاشته شده، جمع آوري شود.
  • در اکثر ظروف بنا به نوع آزمایش ماده نگهدارنده محلول (اسید یاسود) يا پودر ريخته شده،از تماس آنها با پوست اجتناب کنید، لطفا آن را خالي نکنيد و نشوئيد و دور از دسترس اطفال قرار دهيد.در بعضي موارد ممكن است ظرف بدون ماده نگهدارنده باشد .
  • طرز جمع آوري ادرار : بيمار در ساعت معيني ادرار کرده و آن را دور مي ريزد ( ساعت را بخاطر بسپارید ) از این زمان به بعد تا 24 ساعت تمام دفعات بعدی ادرار بطور کامل درون ظرف مخصوص آزمایشگاه ریخته شود و درست تا سر ساعتی که روز قبل ادرار دور ریخته شده باید جمع آوری ادرار انجام گیرد. مثال : سر ساعت 7 صبح مثانه را خالي کرده، ادرار را دور مي ريزيم. از اين ساعت به بعد تمام دفعات ادرار تا 24 ساعت بطور کامل جمع آوري مي شود و ادرار ساعت 7 صبح فردا نيز در ظرف مخصوص آزمایشگاه ريخته مي شود. طی مدت  جمع آوری ادرار مایعات به میزان معمول میل گردد.
  • ادرار هرچه زودتر بايد به آزمايشگاه تحويل گردد و در صورت تاخير بهتر است در جای خنک نگهداري شود

توجه : از آنجائيکه حجم ادرار 24 ساعته يک فاکتور اصلي در محاسبه ماده آزمايش است، بنابراين بايد جمع آوري کامل باشد. در صورتیکه نمیتوانید ادرار خود رامستقیم درون ظرف تخلیه کنید، ابتدا در يک ظرف دهان گشاد و تميز ادرار نموده و بلافاصله آن را به ظرف مخصوص آزمايشگاه منتقل نمایید. در ضمن براي اطفالي که هنوز کنترل ادرار ندارند بايد از کيسه هاي مخصوص براي جمع آوري ادرار استفاده نمود. پس ازاتمام جمع آوری ادرار قیف داخل ظرف را دور انداخته وپس ازقراردادن واشر زیر درب واطمینان ازبسته شدن صحیح و کامل درب ظرف آن را به آزمایشگاه تحویل نمایید .

  • در صورتیکه مقدار ادرار بیش از حجم ظرف داده شده باشد، باید ادرار اضافی را در ظرف دیگری جمع آوری و در هنگام مراجعه به آزمایشگاه توضیح و تحویل داده شود.
  • لطفا هنگام تحويل ادرار قبض آزمايش را همراه داشته باشيد .

تبصره 1: در صورتیکه بیمار بنابر ضرورت بیش از یک ظرف ادرار 24 ساعته برای آزمایشات مختلف همزمان دریافت می کند، برای جلوگیری از اشتباه در جمع آوری به توضیحات شفاهی مسئول ادرار توجه کرده و در صورت لزوم مجدداً سؤال نماید.

تبصره 2: هنگام تحویل ظرف ادرار 24 ساعته ، حتماً برای ثبت کامپیوتری، ظرف به مسئول اتاق تحویل داده شود.

فهرست