جمع آوری نمونه خلط

    نمونه صبحگاهی مناسب ترین نمونه است.

  • نفسی عمیق کشیده و سپس با سرفه عمیق خلط را بدرون ظرف مخصوص وارد کنید.
  • حتی المقدور از مخلوط شدن آب دهان با خلط جلوگیری کنید.
  • حداقل حجم نمونه موردنیاز 2 میلی لیتر است.
  • درب ظرف را ببندید و مشخصات خود را که بر روی درب ظرف قید شده کنترل نمائید.
  • نمونه را سریعاً تحویل آزمایشگاه دهید.
فهرست