مصرف آنتی بیوتیک

  • هنگام تحویل گرفتن نمونه از بیمار در بخش نمونه گیری و قبل از نمونه گیری در بخش میکروبشناسی، در مورد مصرف یا عدم مصرف آنتی بیوتیک سئوال شود.
  • معمولا بیمار حداقل 48 ساعت قبل از دادن نمونه نباید آنتی بیوتیک مصرف کرده باشد.
  • اگر در حال مصرف آنتی بیوتیک می باشد، حداقل 48 ساعت بعد از اتمام آنتی بیوتیک جهت دادن نمونه مراجعه کنند.
  • مورد استثناء : در مواردی که پزشک معالج ضمن درمان با آنتی بیوتیک از بیمار می خواهد که نمونه بدهد، گرفتن نمونه بلامانع می باشد ( ولیکن به بخش اطلاع داده شود تا تمهیدات لازم انجام شود.)
فهرست