نمونه ادرار جهت کروماتوگرافی قندهای ادرار

 

حدود 5cc ادرار تازه غیر ناشتا از بیمار گرفته و حداکثر تا یک ساعت به آزمایشگاه ارسال نمائید.

 

فهرست