نمونه برداری جهت آزمایش PSA

  • در مواردیکه معاینه پروستات انجام شده باشد باید این آزمایش را حداقل یک هفته به تعویق انداخت.
  • حداقل باید 48 ساعت از آخرین انزال گذشته باشد.
  • تا 48 ساعت قبل از آزمایش از پیاده روی طولانی و دوچرخه سواری پرهیز کنید.
فهرست