نمونه گیری قارچ

  1. 72 ساعت قبل از نمونه گیری ناحیه موردنظر، از استعمال مواد شوینده، ضدقارچ، کرم یا پماد خودداری شود.
  2. بیمار در حال مصرف داروی ضد قارچ نباشد.
فهرست