نمونه گیری کورتیزول در بزاق

نمونه گیری:

زمان گرفتن نمونه توسط پزشک معالج تعیین میگردد . گرفتن بزاق باید حداقل 30 دقیقه پس از صرف غذای جامد و یا مایع انجام شود. درصورت انتخاب ساعات صبح ، نمونه گیری بزاق قبل از مسواک زدن صورت گیرد. برای این منظور :

 1. درب لوله را باز کنید.
 2. Salivette را از لوله مخصوص خارج کنید.
 3. به مدت 2 دقیقه زیر زبان قرار دهید و یا به آرامی بجوید تا Salivette بطور کامل به بزاق آغشته شود
 4. سپس Salivette را وارد لوله مخصوص کنید.
 5. درب آن را بطور کامل ببندید.
 6. لوله باید با نام، نام خانوادگی بیمار و ساعت نمونه گیری مشخص شده باشد.
 7. زمان گرفتن نمونه :
 8. صبح  :        ( ساعت 10- 6 )
 9. بعدازظهر:   ( ساعت  8-4 )
 10. شب :         (00.30 – 23.30 )
 11. لوله فوق را در همانروز یا اول وقت روز بعد به آزمایشگاه تحویل دهید.

با توجه به پایدار بودن کوتیزول در بزاق در حرارت محیط، امکان فرستادن نمونه توسط پست نیز امکان پذیر است.

 • Salivette : پد داخل لوله
فهرست