کشت خون

لطفا براي نمونه گيري كشت خون به ترتيب زير عمل نمائيد :

  • انتخاب کردن رگ مناسب قبل از ضدعفونی کردن پوست
  • ضدعفونی کردن آن ناحیه با الکل 70 درجه  به  قطر  5cm
  • استفاده از بتادین 2 درصد به قطر 2cm و اجازه دهیم حداقل یک دقیقه از زمان بتادین بگذرد تا کاملاً خشک شود.
  • مجدداً استفاده از الکل و خشک شدن در هوا
  • نمونه گیر انگشتان خود را ضدعفونی کرده و سپس از دستکش استریل جهت گرفتن نمونه خون استفاده کنند. بعد از خونگیری مجدداً سطح پوست با الکل 70 درجه ضدعفونی شود.
  • درب ظرفهای کشت خون با الکل 70 درجه ضدعفونی شود و جهت انتقال خون به ظرفهای کشت خون ، هربار سوزن عوض شود.
فهرست