آزمایشگاه کیمیا,آزمایشگاه تشخیص طبی کیمیا,غربالگری,آزمایش خون