آزمایشگاه کیمیا,آزمایشگاه تشخیص طبی کیمیا,آزمایشگاه خون کیمیا